آغاز اجرای پوشش رنگی سیمکا در شهر نجف عراق

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

اهداف طرح:

آغاز اجرای پوشش رنگی سیمکا در شهر نجف عراق

موقعیت جغرافیایی طرح:

شهر نجف عراق

پیمانکار اصلی:

سیمان سفید بنوید

فعالیت های اجرایی طرح:

آغاز اجرای پوشش رنگی سیمکا در شهر نجف عراقآغاز اجرای پوشش رنگی سیمکا در شهر نجف عراقآغاز اجرای پوشش رنگی سیمکا در شهر نجف عراقآغاز اجرای پوشش رنگی سیمکا در شهر نجف عراقآغاز اجرای پوشش رنگی سیمکا در شهر نجف عراقآغاز اجرای پوشش رنگی سیمکا در شهر نجف عراقآغاز اجرای پوشش رنگی سیمکا در شهر نجف عراقآغاز اجرای پوشش رنگی سیمکا در شهر نجف عراقآغاز اجرای پوشش رنگی سیمکا در شهر نجف عراق

زمانهای کلیدی طرح:

آغاز اجرای پوشش رنگی سیمکا در شهر نجف عراق