پروژه ها

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

ویژه برنامه شرکت سیمان سفید بنوید

ویژه برنامه شرکت سیمان سفید بنوید

آغاز اجرای پوشش رنگی سیمکا در شهر نجف عراق

آغاز اجرای پوشش رنگی سیمکا در شهر نجف عراق

اجرای ملات رنگی نما توسط سیمان سفید بنوید در پروژه 1500 واحدی الغدیر کربلا – عراق

اجرای ملات رنگی نما توسط سیمان سفید بنوید در پروژه 1500 واحدی الغدیر کربلا – عراق