اجرای ملات رنگی نما توسط سیمان سفید بنوید در پروژه 1500 واحدی الغدیر کربلا – عراق

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

اهداف طرح:

اجرای ملات رنگی نما در پروژه 1500 واحدی الغدیر کربلا – عراق

موقعیت جغرافیایی طرح:

الغدیر كربلا – عراق

پیمانکار اصلی:

سیمان سفید بنوید

فعالیت های اجرایی طرح:

اجرای ملات رنگی نما در پروژه 1500 واحدی الغدیر کربلا – عراق

زمانهای کلیدی طرح:

اجرای ملات رنگی نما در پروژه 1500 واحدی الغدیر کربلا – عراقاجرای ملات رنگی نما در پروژه 1500 واحدی الغدیر کربلا – عراقاجرای ملات رنگی نما در پروژه 1500 واحدی الغدیر کربلا – عراقاجرای ملات رنگی نما در پروژه 1500 واحدی الغدیر کربلا – عراقاجرای ملات رنگی نما در پروژه 1500 واحدی الغدیر کربلا – عراقاجرای ملات رنگی نما در پروژه 1500 واحدی الغدیر کربلا – عراقاجرای ملات رنگی نما در پروژه 1500 واحدی الغدیر کربلا – عراقاجرای ملات رنگی نما در پروژه 1500 واحدی الغدیر کربلا – عراق